Công ty cổ phần Giám định Vinacomin (VQC- UpCOM)

Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 28/04/2018

Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2018

Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 6 văn phòng Công ty cổ  phần Giám định – Vinacomin (số 55 Lê  Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

-  Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, phương án sản xuất kinh doanh năm 2018;

+ Báo cáo kết quả hoạt động của Hội  đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm  2017;

+ Báo cáo tài chính công ty năm 2017;

+ Quyết định phương án phân phối lợi nhuận, trả  cổ tức năm 2017, kế hoạch cổ tức năm 2018;

+ Phương án thù lao cho Hội đồng quản trị  và Ban kiểm soát năm 2018

+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2018

+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của  đại hội.

VNIndex

999.94

4.18 (0.42%)

 
VNIndex 999.94 4.18 0.42%
HNX 148.09 0.51 0.34%
UPCOM 66.76 0.07 0.1%

Lịch sự kiện

26/11/2020
30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021