Công ty cổ phần Dây và Cáp điện TAYA Việt Nam (TYA – HOSE)

Thời gian thực hiện:  Ngày 19/04/2018 (thứ năm) 9h00'

Địa điểm thực hiện:  Hội trường Trụ sở Đài Thương, số 1, Đường số 16A, KCN Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai.

Nội dung họp:

+ Báo cáo hoạt động của Hội  đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017.

+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và chỉ tiêu kinh doanh năm 2018.

+ Mức cổ tức, trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2017.

+ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và đề xuất năm 2018.

+ Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty.

+ Quy chế nội bộ quản trị công ty năm 2018.

+ Các vấn đề quan trọng khác.

VNIndex

921.05

-25.42 (-2.76%)

 
VNIndex 921.05 -25.42 -2.76%
HNX 134.04 -3.09 -2.31%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%