Công ty chứng khoán phải trích lập 2 quỹ

Công ty chứng khoán phải trích lập 2 quỹ

(ĐTCK) CTCK, công ty quản lý quỹ không được sử dụng Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ để chi trả cổ tức.

Theo quy định tại Thông tư 146/2014 hướng dẫn chế độ tài chính đối với CTCK, công ty quản lý quỹ, vừa được Bộ Tài chính ban hành và được áp dụng kể từ năm tài chính 2014, lợi nhuận của CTCK, công ty quản lý quỹ sau khi bù đắp lỗ năm trước theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, được trích 5% vào Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ; trích 5% vào Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ. Khi số dư của hai quỹ này bằng 10% vốn điều lệ, thì không trích tiếp. Việc phân chia lợi nhuận còn lại do ĐHCĐ/HĐQT của CTCK, công ty quản lý quỹ quyết định.

Trong đó, Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ được sử dụng để bù đắp phần còn lại của những tổn thất, thiệt hại về tài sản xảy ra trong quá trình kinh doanh sau khi được bù đắp bằng tiền bồi thường của tổ chức, cá nhân gây ra tổn thất, của tổ chức bảo hiểm…

Cũng theo quy định mới, nghiêm cấm CTCK, công ty quản lý quỹ sử dụng Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ để chi trả cổ tức.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,021.49

1.69 (0.17%)

 
VNIndex 1,021.49 1.69 0.17%
HNX 152.48 0.5 0.33%
UPCOM 69.02 0.42 0.61%

Lịch sự kiện

07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021