Công ty bảo hiểm phải công khai thông tin quyết định xử phạt

Công ty bảo hiểm phải công khai thông tin quyết định xử phạt

(ĐTCK) Một trong những nội dung quan trọng được bổ sung vào Dự thảo Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi lần này đó là nội dung về công khai thông tin (Mục 7, chương 2).

Theo dự thảo, việc công khai thông tin phải chính xác, kịp thời, đầy đủ, dễ theo dõi và đúng pháp luật. Doanh nghiệp bảo hiểm (bao gồm cả doanh nghiệp tái bảo hiểm) phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công khai. Trường hợp có thay đổi nội dung thông tin đã công khai, doanh nghiệp bảo hiểm phải công khai kịp thời, đầy đủ nội dung thay đổi và lý do thay đổi so với thông tin đã công khai trước đó.

Đồng thời, doanh nghiệp bảo hiểm phải thông báo Bộ Tài chính về nội dung thông tin công khai trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày công khai.

Doanh nghiệp bảo hiểm phải công khai, cập nhật định kỳ các thông tin công khai định kỳ, công khai thường xuyên, công khai bất thường trên trang điện tử của doanh nghiệp trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn gửi báo cáo định kỳ hoặc kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện liên quan tới các thông tin cần công khai theo quy định tại Điều 106 và Điều 107 Dự thảo Luật.

Thông tin công khai định kỳ (Điều 105 dự thảo Luật) gồm có báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo tài chính bán niên; báo cáo khả năng thanh toán và quản trị rủi ro.

Còn thông tin công khai thường xuyên (Điều 106 dự thảo Luật) bao gồm các thông tin về hồ sơ doanh nghiệp (các thông tin liên quan đến giấy phép thành lập và hoạt động sau khi được cấp phép và sau khi được chấp thuận những thay đổi quy định tại Điều 76 Luật này; các thông tin về chủ đầu tư, thành viên góp vốn của doanh nghiệp; Cơ cấu tổ chức bộ máy: thông tin về Hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên), thành viên Ban giám đốc, người quản lý của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm và chuyên gia tính toán; Mạng lưới hoạt động, trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; Đường dây nóng...).

Ngoài ra, các thông tin công khai thường xuyên còn bao gồm các thông tin về hoạt động nghiệp vụ như quy tắc, điều khoản, biểu phí của từng sản phẩm bảo hiểm đang cung cấp, những điểm khách hàng cần lưu ý đối với từng sản phẩm bảo hiểm; quy trình, hồ sơ yêu cầu và thời hạn giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm ...; các thông tin về an toàn vốn.

Còn các thông tin công khai bất thường (Điều 107 dự thảo Luật) đó là: Tạm ngừng kinh doanh hoặc bị đình chỉ, thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động; thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định của pháp luật đối với công ty cổ phần bảo hiểm‘ chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, đầu tư ra nước ngoài, thành lập, đóng cửa chi nhánh, văn phòng đại diện, Chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp chiếm 10% số vốn điều lệ trở lên...

Đáng chú ý, công ty bảo hiểm phải công khai các thông tin bất thường như Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động kinh doanh bảo hiểm; Bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm; Quyết định của Tòa án về mở thủ tục phá sản doanh nghiệp; Quyết định khởi tố đối với công ty, người quản lý của doanh nghiệp...

Đồng thời, phải công khai các thông tin về sự kiện ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia bảo hiểm (Khoản 10), thông tin gây ảnh hưởng trọng yếu đến vốn, khả năng thanh toán, quản trị rủi ro và quản trị doanh nghiệp (Khoản 11). Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nội dung thông tin công khai bất thường đối với tại khoản 10 và khoản 11 Điều này.

Theo Ban soạn thảo, việc bổ sung quy định về công khai thông tin vào Dự thảo nhằm phù hợp với thông lệ quốc tế, trong đó yêu cầu công ty bảo hiểm công bố thông tin toàn diện và kịp thời để cung cấp cho các bên tham gia hợp đồng và các bên tham gia thị trường, giúp các bên có cái nhìn rõ hơn về hoạt động kinh doanh, rủi ro, kết quả hoạt động và tình hình tài chính của công ty bảo hiểm.

Còn đối với việc công khai các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, bản án ... lâu nay đã được thông tin công khai qua cổng thông tin của các cơ quan chuyên môn, giờ được công khai trên trang thông tin của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm đảm bảo tương đồng thông tin giữa các công ty bảo hiểm trong toàn ngành. Nội dung này đã được thống nhất về mặt quy định pháp luật với Luật doanh nghiệp (Điều 110) và Luật chứng khoán (Điều 120).

Tin bài liên quan

VNIndex

1,384.77

-9.03 (-0.65%)

 
VNIndex 1,384.77 -9.03 -0.65%
HNX 388.45 0.16 0.04%
UPCOM 99.68 0.08 0.08%