Cổ đông nhỏ lẻ có thể yêu cầu công ty mua lại cổ phiếu hay không?

Cổ đông nhỏ lẻ có thể yêu cầu công ty mua lại cổ phiếu hay không?

(ĐTCK) Cổ đông nhỏ lẻ có thể yêu cầu công ty mua lại cổ phiếu hay không, nếu có trong những trường hợp nào?

Ông Lê Trung Dũng, chuyên viên tư vấn quản trị doanh nghiệp, phụ trách công bố thông tin và quan hệ nhà đầu tư qua cổng thông tin trực tuyến EzSearch - CTCP Chứng khoán FPT:

Điều 129, Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: “1. Cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản; trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến công ty trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua nghị quyết về các vấn đề quy định tại khoản này.

2. Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại khoản 1, điều này với giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Công ty giới thiệu ít nhất 3 tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng.”

Như vậy, cổ đông có thể yêu cầu công ty mua lại cổ phiếu của mình nếu biểu quyết phản đối nghị quyết ĐHĐCĐ trong các vấn đề sau đây: Tổ chức lại công ty:  là việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (Theo khoản 25, Điều 4, Luật Doanh nghiệp 2014); Thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,010.22

4.25 (0.42%)

 
VNIndex 1,010.22 4.25 0.42%
HNX 148.17 -0.23 -0.15%
UPCOM 66.79 0.29 0.44%

Lịch sự kiện

30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021