Giao diện hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân được Văn phòng Chính phủ thiết lập tháng 4/2017.

Giao diện hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân được Văn phòng Chính phủ thiết lập tháng 4/2017.

Chính phủ thiết lập Cổng dịch vụ công quốc gia

Trong năm nay, Chính phủ sẽ lựa chọn các dịch vụ công trực tuyến thiết thực với người dân để đăng tải trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Văn phòng Chính phủ cho biết đang hoàn thiện dự thảo đề án Cổng dịch vụ công quốc gia theo nội dung Nghị định 61 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Đề án được xây dựng nhằm đảo đảm việc xác thực người dùng, kết nối, trao đổi dữ liệu với Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử của các bộ, ngành, địa phương;

Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Dự kiến đề án sẽ được Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng trong tháng 8/2018.

Để hỗ trợ thiết lập Cổng dịch vụ công quốc gia, thời gian qua, Văn phòng Chính phủ đã rà soát, xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của các bộ, ngành, địa phương. 

Danh mục này sẽ được đăng tải trên cổng Dịch vụ công quốc gia trong năm 2018 theo hướng lựa chọn các dịch vụ công trực tuyến thiết thực với người dân, doanh nghiệp.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,134.68

3.68 (0.32%)

 
VNIndex 1,134.68 3.68 0.32%
HNX 233.26 9.23 3.96%
UPCOM 76.15 -2.4 -3.15%