CCA: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ

Mã chứng khoán: CCA 

Sàn giao dịch: UpCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2020

Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Lúc 13h30 ngày 26/06/2020

- Địa điểm thực hiện: Hội trường CTCP Xuất nhập khẩu Thủy Sản Cần Thơ (Caseamex), Lô 2-12 Khu công nghiệp Trà Nóc 2, Quận Ô Môn, Tp. Cần Thơ

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019; Kế hoạch kinh doanh năm 2020;

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2020;

+ Bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025);

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra tình hình tài chính năm 2019;

+ Phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch lợi nhuận năm 2020;

+ Các vấn đề khác.

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%