CCA: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ

Mã chứng khoán: CCA 

Sàn giao dịch: UpCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2020

Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Lúc 13h30 ngày 26/06/2020

- Địa điểm thực hiện: Hội trường CTCP Xuất nhập khẩu Thủy Sản Cần Thơ (Caseamex), Lô 2-12 Khu công nghiệp Trà Nóc 2, Quận Ô Môn, Tp. Cần Thơ

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019; Kế hoạch kinh doanh năm 2020;

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2020;

+ Bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025);

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra tình hình tài chính năm 2019;

+ Phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch lợi nhuận năm 2020;

+ Các vấn đề khác.

VNIndex

1,003.08

-7.14 (-0.71%)

 
VNIndex 1,003.08 -7.14 -0.71%
HNX 147.7 -0.46 -0.31%
UPCOM 66.79 0.0 0.0%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021