C32: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 (C32 - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  21/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 21/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2, địa chỉ: 45A Đường Nguyễn Văn Tiết, Phường Lái Thiêu, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

- Nội dung lấy ý kiến:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016;
-  Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
-  Các tờ trình của HĐQT:
+  Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán; Báo cáo của Hội  đồng quản trị; Báo cáo của ban kiểm soát.
+  Phương án phân phối lợi nhuận và  chi trả cổ tức năm 2015; kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016:
+  Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016;
+  Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;
+  Bổ sung ngành nghề kinh doanh;
+  Chức danh Chủ  tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc điều hành Công ty.
-  Tờ trình của Ban kiểm soát: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2016 và soát xét BCTC bán niên năm 2016;
-  Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%