BSL: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam.

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam

Mã chứng khoán: BSL

Mã ISIN: VN000000BSL1

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UpCOM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2021

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/11/2021

Lý do mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Nội dung cụ thể:

1. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện:1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:

- Địa điểm thực hiện:

Thời hạn cuối cùng để nhận phiếu lấy ý kiến cổ đông: Ngày 16/12/2021

Trụ sở Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam Khối I xã Hưng Đạo – huyện Hưng Nguyên – tỉnh Nghệ An

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam.

2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

- Tỷ lệ thực hiện:1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 28/12/2021

- Địa điểm thực hiện:Họp trực tuyến thông qua hệ thống http://ezgsm.fpts.com.vn/Login của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS)

- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Công ty sẽ công bố trên Website của Công ty.

VNIndex

1,491.59

6.4 (0.43%)

 
VNIndex 1,491.59 6.4 0.43%
HNX 459.19 3.38 0.74%
UPCOM 114.58 0.48 0.42%