Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất 3 giải pháp lớn để miền Trung trở thành vùng động lực

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất 3 giải pháp lớn để miền Trung trở thành vùng động lực

Để tiếp tục phát triển miền Trung đi đúng hướng, thực sự trở thành một vùng động lực, một đầu tàu kinh tế của đất nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất 3 nhóm giải pháp lớn.

Ngày mai (20/8), Hội nghị Phát triển kinh tế miền Trung sẽ được tổ chức tại Quy Nhơn (Bình Định), với sự tham gia của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Hội nghị được tổ chức với mục tiêu tiếp tục phát triển miền Trung đi đúng hướng, thực sự trở thành một vùng kinh tế động lực của cả nước.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng sẽ có báo cáo quan trọng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội vùng miền Trung, đồng thời đề xuất các giải pháp lớn để miền Trung tiếp tục tăng tốc phát triển, trở thành một trong những đầu tàu kinh tế của cả nước.

Các giải pháp mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất bao gồm nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách; nhóm giải pháp về liên kết các ngành, lĩnh vực; và nhóm giải pháp về nguồn lực.

Cụ thể, với nhóm giải pháp thứ nhất - về cơ chế, chính sách, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất đẩy nhanh tiến độ xây dựng các quy hoạch quốc gia và vùng, lấy biển và vùng ven biển làm trung tâm; xây dựng các đô thị ven biển hiện đại, quy hoạch xây dựng phải đi trước, xác định biển là trung tâm để tính toán quy hoạch xây dựng đô thị ven biển.

Bên cạnh đó, hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối Bắc - Nam và hệ thống đường ngang Đông - Tây kết nối liên thông các cảng biển và các tỉnh ven biển với vùng Tây Nguyên; tăng cường liên kết vùng và các tỉnh miền Trung với Tây Nguyên, hợp tác cùng phát triển.

Đồng thời, hoàn thiện thể chế phát triển bền vững kinh tế biển. Phát triển khoa học - công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực biển chất lượng cao, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, tận dụng thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến, khoa học - công nghệ mới, thu hút chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu, nhân lực chất lượng cao.

Một giải pháp quan trọng khác, đó là có thể chế, chính sách hỗ trợ Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung phát huy hết lợi thế so sánh; tiếp tục kiện toàn bộ máy vùng, trao đủ thực quyền ra quyết định cho Hội đồng Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung…

Trong khi đó, với nhóm giải pháp về liên kết các ngành, lĩnh vực, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhấn mạnh việc cần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lợi thế vùng gắn với thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Theo đó, xây dựng thương hiệu và sản phẩm quốc gia theo ngành và lợi thế của vùng, sản phẩm mới, giá trị gia tăng cao; nâng cao sự đóng góp của khoa học - công nghệ vào các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao, có lợi thế cạnh tranh để tham gia mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu.

Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Tăng cường hợp tác khoa học - công nghệ, chuyển giao công nghệ. 

Hỗ trợ xây dựng các trung tâm ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học - công nghệ trong các trường đại học, doanh nghiệp, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố trong Vùng, coi đó là hạt nhân của hoạt động ứng dụng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đồng thời, sớm xây dựng, hoàn thiện và chia sẻ hệ thống cơ sở dữ liệu chung về các tỉnh, thành phố thuộc vùng miền Trung, các ngành kinh tế, các lĩnh vực xã hội, tiến độ các công trình trọng điểm, dự án lớn triển khai trên địa bàn, phục vụ xây dựng và điều phối các hoạt động liên kết vùng.

Bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước để phát triển bền vững. Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, bảo vệ môi trường.

Kết hợp chặt chẽ việc phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, đảm bảo công tác phòng thủ tuyến biên giới trên đất liền và trên biển...

Với nhóm giải pháp thứ ba, nhóm giải pháp về nguồn lực, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất ưu tiên dùng nguồn lực của Nhà nước để đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông liên vùng.

Các tỉnh, thành phố trong Vùng chủ động huy động đa dạng các nguồn lực, kết hợp nguồn vốn giữa Trung ương và địa phương, tranh thủ nguồn vốn ODA, vốn tư nhân và các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai các dự án trọng điểm, có tính chất đột phá, tạo ra liên kết Vùng.

Bên cạnh đó, xem xét huy động cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và các thành phần kinh tế tham gia vào các hoạt động triển khai nhiệm vụ điều phối phát triển kinh tế - xã hội của Vùng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đề xuất giao Bộ Tài chính xây dựng cơ chế, chính sách tạo nguồn thu để lại cho một số tỉnh, thành phố lớn, có vai trò làm đầu tàu kéo tăng trưởng kinh tế của cả nước. 

Đồng thời, nghiên cứu tỷ lệ điều tiết hợp lý cho ngân sách địa phương đảm bảo tương ứng với vai trò đóng góp của ngân sách từng tỉnh, thành phố trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đối với ngân sách Trung ương, tạo động lực và nguồn lực cho các địa phương trong Vùng tăng cường đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật và xã hội.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,136.12

-29.93 (-2.63%)

 
VNIndex 1,136.12 -29.93 -2.63%
HNX 227.82 -4.03 -1.77%
UPCOM 77.42 -0.18 -0.23%