BID: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  24/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Ngày 24/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Thành phố Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt  động kinh doanh 2015 và định hướng kế hoạch kinh doanh 2016;
+ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt  động của Hội đồng quản trị 2015 và trọng tâm hoạt động 2016;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2015 và định hướng 2016;
+ Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất  đã được kiểm toán năm 2015, trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận;
+ Một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%