ALV: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

CTCP Khoáng sản Vinas A Lưới (ALV- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 2/4/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Ngày thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2013 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2014;

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013 và kế hoạch năm 2014;

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán của Công ty;

+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014;

+ Thông qua việc phân phối lợi nhuận;

+ Thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014;

+ Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty;

+ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty;

+ Các vấn đề khác

VNIndex

918.61

-0.47 (-0.05%)

 
VNIndex 918.61 -0.47 -0.05%
HNX 135.09 0.72 0.54%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%