ADS: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Damsan

Mã chứng khoán: ADS 

Sàn giao dịch: HOSE 

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2020

Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 27/06/2020

- Địa điểm thực hiện: Khách sạn White Place – 245B Trần Thái Tông, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình.

- Nội dung họp dự kiến:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 & kế hoạch 2020;

+ Báo cáo Ban kiểm soát năm 2019;

+ Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch 2020;

+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;

+ Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2019, kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2020;

+ Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020;

+ Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty;

+ Sửa đổi điều lệ;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,134.68

3.68 (0.32%)

 
VNIndex 1,134.68 3.68 0.32%
HNX 233.26 9.23 3.96%
UPCOM 76.15 -2.4 -3.15%