5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội nửa cuối năm 2019

5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội nửa cuối năm 2019

Trong 6 tháng cuối năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra tại Kế hoạch phát triển KT- XH năm 2019.

Trong 6 tháng đầu năm, nền kinh tế vẫn giữ đà tích cực là động lực cổ vũ quan trọng, tuy nhiên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận định, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm còn nặng nề, nhất là trong bối cảnh khu vực và quốc tế còn nhiều yếu tố bất định. 

Quán triệt phương châm chỉ đạo "Mười hai chữ" xuyên suốt năm 2019 của Chính phủ, xác định năm 2019 là năm tăng tốc, bứt phá để phấn đấu hoàn thành thắng lợi Kế hoạch 5 năm 2016-2020, bám sát Chương trình hành động nhiệm kỳ 2016-2021, trong 6 tháng cuối năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục nỗ lựchơn nữa với phương châm đoàn kết, nhất trí, phát huy sức mạnh, ý chí toàn ngành để tiếp tục đổi mớicả tư duy và cách làm, quyết liệt hành động, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra tại Kế hoạch phát triển KTXH năm 2019.

Theo báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra, trong 6 tháng cuối năm, Bộ sẽ tập trung vào 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thúc đẩy phát triển KTXH.

Thứ nhất, chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế - xã hội trong và ngoài nước, tổng hợp, phân tích, dự báo, kịp thời tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp trong chỉ đạo, điều hành, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, nhất là mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2019 đạt khoảng 6,8% và tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân đạt dưới 4%.

Thứ hai, thực hiện tốt vai trò Tổ trưởng Tổ điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ, chủ động, tích cực phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Ngân hàng Nhà nước theo dõi sát diễn biến tình hình khu vực và quốc tế, việc thay đổi chính sách của các nền kinh tế chủ yếu, nhận diện rõ thời cơ, thách thức, dự báo các tác động, chủ động xây dựng các kịch bản để kịp thời tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các đối sách, giải pháp phù hợp, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thứ ba, tiếp tục hoàn thiện, trình Quốc hội khóa XIV xem xét, cho ý kiến đối với 02 dự án luật tại Kỳ họp thứ 8, cụ thể là: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp; Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư.Triển khai hiệu quả Luật Đầu tư công (sửa đổi), xây dựng và hoàn thiện các Nghị định hướng dẫn.

Thứ tư, theo dõi, giám sát, đôn đốc, tổng hợp và tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những giải pháp phù hợp nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/4/2019 và các quyết nghị của Chính phủ tại: (i) Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019; (ii) Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016; (iii) Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017; (iv) Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017; (v) Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03/10/2017;... 

Bên cạnh đó, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2019, nhất là các chương trình mục tiêu quốc gia theo tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 08 tháng 5 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ, kịp thời ghi nhận và trình cấp có thẩm quyền tháo gỡ những vướng mắc khó khăn trong triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của từng chương trình trong kế hoạch năm 2019.

Cuối cùng, triển khai thực hiện đúng tiến độ với chất lượng tốt các đề án, báo cáo được phân công trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Trong đó, tập trung vào 9 đề án, báo cáo quan trọng, đó là: Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Nghị quyết của Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể quốc gia; Đề án Phân vùng để tổ chức lập Quy hoạch vùng; Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thực thi Điều ước quốc tế về đấu thầu; Xây dựng phương án huy động vốn đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng giao thông thủy - bộ đồng bộ với phát triển hệ thống cửa khẩu biên giới Việt Nam - Campuchia; Rà soát, đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng chồng chéo, phân tán, thiếu hiệu quả của hệ thống cơ chế, chính sách hiện hành đối với các xã biên giới đất liền; Giải pháp hoàn thiện khung pháp lý về cấp vốn cho doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và khu vực; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Hội nghị Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Nghiên cứu giải pháp thu hút FDI trong bối cảnh Hiệp định CPTPP được ký kết và đánh giá tác động của Hiệp định EVFTA đối với thu hút FDI vào Việt Nam thời gian tới,...

Tin bài liên quan

VNIndex

1,021.49

1.69 (0.17%)

 
VNIndex 1,021.49 1.69 0.17%
HNX 152.48 0.5 0.33%
UPCOM 69.02 0.42 0.61%

Lịch sự kiện

07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021