CKA: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cơ Khí An Giang

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cơ Khí An Giang

- Mã chứng khoán: CKA

- Mã ISIN: VN000000CKA9

- Mệnh giá: 10.000 đồng

- Sàn giao dịch: UpCOM

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/11/2021

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/10/2021

- Lý do mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua dự thảo điều lệ Công ty (lần 6)

+ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (lần 2)

+ Quy chế hoạt động của HĐQT (lần 1)

+ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (lần 1)

VNIndex

1,434.47

20.89 (1.46%)

 
VNIndex 1,434.47 20.89 1.46%
HNX 441.96 6.11 1.38%
UPCOM 109.19 -2.92 -2.67%
07/12/2021
08/12/2021
09/12/2021