Nguồn : MBS - CTCK MB

Ngành : Sản xuất bao bì

Download : baocaocapnhataaa_FERI.pdf

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (mã AAA) đặt kế hoạch kinh doanh năm 2017 với doanh thu đạt 3.300 tỷ đồng (tăng 53,9% so với năm trước) và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 220 tỷ đồng (tăng 54,9%), tương đương biên lợi nhuận ròng đạt 6,7%. Cổ tức dự kiến chia cho năm 2017 là 30%/năm bằng tiền mặt.

Chúng tôi cho rằng tiềm năng tăng trưởng trong năm 2017 của AAA là rất khả quan. Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận sẽ được ghi nhận khi các nhà máy mới đi vào hoạt động, trong khi các nhà máy cũ đã gần hết khấu hao.

Chúng tôi dự phóng AAA sẽ hoàn thành kế hoạch đề ra với doanh thu đạt 3.300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 220 tỷ đồng, tương đương EPS năm 2017 đạt 3.713 đồng/cp (giả định AAA không tăng vốn thêm trong năm 2017).

Hiện tại, cổ phiếu AAA đang giao dịch với mức P/E là 9,11 lần thấp hơn P/E các DN cùng ngành (12,22 lần) và P/E sàn HSX (hơn 16,9 lần). Chúng tôi sử dụng phương pháp so sánh P/E để định giá cổ phiếu AAA với P/E forward năm 2017 là 10 lần, giá hợp lý đối với cổ phiếu AAA là 37.100 đồng/cp. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu AAA tại vùng giá hiện tại.