ảnh 1

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3

2. Địa chỉ trụ sở chính:Số 16, đường Lê Đại Hành, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

3. Số điện thoại: (84-31) 3842 576

4. Số Fax:(84-31) 3823 125

5. Cổ phiếu chào bán:

- Tên cổ phiếu:  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3

-  Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

-  Mệnh giá:10.000 đồng

-  Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu và Cán bộ công nhân viên

-  Số lượng đăng ký chào bán: 1.550.000 cổ phần cổ phần, trong đó:

* Phát hành cho cổ đông hiện hữu: 1.312.500 cổ phần với tỷ lệ thực hiện: 4:1 (Cổ đông sở hữu 1 cổ phần tương ứng với 1 quyền và 4 quyền được mua 1 cổ phần mới)

* Phát hành cho cán bộ công nhân viên: 237.500 cổ phần (hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành)

-  Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua:

* Đối với cổ phiếu chào bán cổ phiếu đối cho cổ đông hiện hữu:

+  Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

+  Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối không mua toàn bộ hoặc một phần và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sau khi phân phối cho cổ đông hiện hữu, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại cho các đối tượng khác theo tiêu chí của Hội đồng quản trị đề ra, với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.

Quy định hạn chế chuyển nhượng đối với số lượng cổ phiếu chào bán cho các đối tượng khác khi cổ đông hiện hữu không thực hiện hết quyền mua:

+  Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng là 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

+  Các điều kiện khác về quyền và nghĩa vụ của đối tượng đăng ký mua số cổ phần đó không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu.

* Đối với cổ phiếu chào bán cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên:

+  Số lượng cổ phiếu mà cán bộ công nhân viên được mua nhưng từ chối không mua toàn bộ hoặc một phần sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại cho các đối tượng khác theo tiêu chí của Hội đồng quản trị đề ra, với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cán bộ công nhân viên.

6. Khối lượng vốn cần huy động: 15.500.000.000 đồng

7. Mục đích huy động vốn:

-  Đầu tư mua bất động sản làm trụ sở chi nhánh của Công ty tại Hà Nội;

-  Đầu tư mua máy móc thiết bị nhằm nâng cao năng lực sản xuất; và

-  Bổ sung vốn lưu động.

8. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần

9. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 01 cổ phiếu

10. Thời hạn nhận đăng ký mua:

-  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/12/2015

-  Ngày đăng ký cuối cùng: 05/01/2016

-  Thời gian nhận đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: từ 12/01/2016 đến ngày 05/02/2016

-  Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: từ 12/01/2016 đến ngày 26/01/2016

11. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch:

-  Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:

ü Cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản.

üCổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Đăng ký mua tại trụ sở của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3, Số 16, đường Lê Đại Hành, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng và nộp tiền mua vào tài khoản phong tỏa.

-  Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3

Địa chỉ: Số 16, đường Lê Đại Hành, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

Điện thoại: (84-31) 3842 576Fax: (84-31) 3823 125    Website: www.duocphamtw3.com   

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Địa chỉ: 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3726 2600 Fax: (84-4) 3726 2601  Website: www.mbs.com.vn

12. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:

-  Tên Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hồng Bàng

-  Tài khoản số: 17901-000000-1388

-  Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3

ảnh 2
 


 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.