PXS: Ngày GDKHQ Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2015 (10%); Trả cổ phiếu thưởng (10:1) và Thực hiện quyền mua cổ phiếu (10:1)

CTCP kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí (PXS – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/8/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/08/2015

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2015; Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và Thực hiện quyền mua cổ phiếu

1, Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2015:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: ngày 09/09/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán - Công ty cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí, số 02 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu từ ngày 09/09/2015 (vào các ngày làm việc trong tuần trừ thứ 7 và Chủ nhật) và xuất trình chứng minh nhân dân.

2, Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Số lượng chứng khoán phát hành: 5.000.000 cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)

- Phương thức làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có) sẽ được công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ và trả cho các cổ đông tương ứng bằng tiền mặt với giá quy đổi cổ phiếu lẻ bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu).

Cổ phiếu thưởng là cổ phiếu tự do chuyển nhượng.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 654 cổ phiếu,sẽ được nhận thêm như sau: (654 x1)/10 = 65.4 cổ phiếu mới. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mới mà cổ đông A được nhận là 65 cổ phiếu và 4.000 đồng tiền mặt cho 0.4 cổ phiếu lẻ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (hoặc đơn vị được Công ty ủy quyền thực hiện phân phối chứng khoán) và xuất trình chứng minh nhân dân.

3, Thực hiện quyền mua cổ phiếu:

- Mã trong nước của đợt phát hành quyền mua: MIRPXS151

- Mã ISIN của đợt phát hành quyền mua: VNMIRPXS1510

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 5.000.000 cổ phiếu

- Giá phát hành: 12.703 đồng/cổ phần

- Tỷ lệ thực hiện: 10:01 (01 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, cứ 10 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): Cổ phiếu dôi dư phát sinh bao gồm lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đặt mua hết hoặc không thực hiện quyền mua, số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống hàng đơn vị (nếu có) sau đợt chào bán. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối, chào bán cho các đối tượng khác phần cổ phiếu dôi dư phát sinh với nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 654 cổ phiếu sẽ được hưởng 654 quyền mua. Khi đó, số cổ phiếu phát hành thêm cổ đông A được mua như sau: (654 x 1)/10=65.4. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông A được quyền mua là 65 cổ phiếu.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 01/09/2015 đến ngày 28/09/2015.

+ Quyền mua được chuyển nhượng: Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng theo nguyên tắc là người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác, người nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho người thứ ba.

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 01/09/2015 đến ngày 30/09/2015.

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Công ty cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (hoặc đơn vị được Công ty ủy quyền thực hiện phân phối chứng khoán) và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

921.05

-25.42 (-2.76%)

 
VNIndex 921.05 -25.42 -2.76%
HNX 134.04 -3.09 -2.31%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%