Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GEX - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 04/03/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường cơ quan Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam, địa chỉ: Khu Công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn – Tiên Du – Bắc Ninh

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015;
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
+ Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam;
+ Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020;
+ Một số công việc khác thuộc thẩm quyền của  Đại hội.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.