Làm rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Làm rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn tại doanh nghiệp.

Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, làm rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Quy định này đang được dự thảo tại Dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban này.

Cùng với đó, Chính phủ cũng yêu cầu làm rõ mối quan hệ của Ủy ban với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp; làm sao bảo đảm phù hợp với Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất - kinh doanh tại doanh nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải hoàn thiện Dự thảo Nghị định trước ngày 10/6/2018; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, có văn bản của Chính phủ gửi xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đây là một trong những nội dung quan trọng được nhấn mạnh trong Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 5/2018 của Chính phủ.

Cũng theo chỉ đạo của Chính phủ, các bộ tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ quản lý nhà nước về quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; có phương án, lộ trình để sắp xếp, tổ chức lại đầu mối quản lý doanh nghiệp nhà nước ngay sau khi đã chuyển giao nhiệm vụ quản lý doanh nghiệp về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Chính phủ cũng chỉ đạo Bộ Tài chính khẩn trương Dự thảo Quyết định hướng dẫn thủ tục chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp từ các bộ, cơ quan về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các bộ, cơ quan liên quan rà soát, thống nhất phương án điều chuyển biên chế công chức, bảo đảm không làm tăng biên chế.

Trong khi đó, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chịu trách nhiệm tuyển chọn nhân sự cụ thể theo quy định của pháp luật, bảo đảm lựa chọn cán bộ có trình độ, năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và nhanh chóng đi vào hoạt động hiệu quả.

Tin bài liên quan

VNIndex

921.62

0.57 (0.06%)

 
VNIndex 921.62 0.57 0.06%
HNX 133.84 -0.2 -0.15%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%

Lịch sự kiện

29/10/2020
02/11/2020
03/11/2020
04/11/2020
05/11/2020
09/11/2020
10/11/2020
11/11/2020
12/11/2020
26/10/2021