Thời gian thực hiện: 26/04/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 13/04/2018

Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty, 80A Trần Phú, P. Lộc Sơn, Tp. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.          

Nội dung họp: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2017; Kế hoạch năm 2018; Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018; Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận, chính sách cổ tức năm 2017; Thông qua sửa đổi Điều lệ và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.