Thời gian thực hiện: Dự  kiến ngày 28/04/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2018

Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 4, tòa nhà điều hành - Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực – 150 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Nội dung họp:

+ Thông qua các báo cáo: Báo cáo đánh giá hoạt động năm 2017  và kế hoạch công tác năm 2018 của Hội đồng quản trị; báo cáo tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán); báo cáo đánh giá hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2018; báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý của Công ty năm 2017.

+ Thông qua các nội dung Hội đồng quản trị  trình Đại hội đồng cổ đông về một số  vấn đề sau: phương án phát hành cổ phiếu  để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ  sở hữu (phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ  đông hiện hữu); thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018; lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

+ Thông qua Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty (theo quy định của Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ  Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị  định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng).

+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị và  Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.
Ghi chú: Khi đến dự Đại hội, cổ  đông mang theo chứng minh nhân dân và giấy ủy quyền (nếu có).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.