CTCP Sonadezi Châu Đức (SZC – HOSE)

CTCP Sonadezi Châu Đức (SZC – HOSE)


Thời gian thực hiện: 31/03/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 09/03/2020

Địa điểm thực hiện: TCPH sẽ thông báo cụ thể tại thư mời đại hội.

Nội dung họp:  

+ Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020.

+ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

+ Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ và  đề xuất mức cổ tức.

+ Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

+ Một số nội dung khác (nếu có).

VNIndex

995.76

1.57 (0.16%)

 
VNIndex 995.76 1.57 0.16%
HNX 147.58 -0.59 -0.4%
UPCOM 66.69 0.26 0.39%