ADP: Ngày GDKHQ Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 và Phát hành cổ phiếu để tăng vốn

 

a. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015

Công ty cổ phần Sơn Á Đông (ADP – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 6/7/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/07/2015

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 và Phát hành cổ phiếu để tăng vốn

a. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 23/07/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức kể từ ngày 23/07/2015 tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Sơn Á Đông, địa chỉ 1387 Bến Bình Đông, Phường 15, Quận 8, TP. HCM.

b. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng)

- Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (Người sở hữu 02 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phiếu mà cổ đông nhận được làm tròn số đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ (số thập phân) sẽ được hủy bỏ.

- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 25 cổ phiếu thì số cổ phiếu thưởng được nhận : (25*1)/2 = 12,5 cổ phiếu. Như vậy, cổ đông A được nhận 12 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ 0,5 sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Sơn Á Đông, địa chỉ : 1387 Bến Bình Đông, Phường 15, Quận 8, TP. HCM.

VNIndex

940.71

-2.98 (-0.32%)

 
VNIndex 940.71 -2.98 -0.32%
HNX 140.47 -0.41 -0.29%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%