X26: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần 26

Mã chứng khoán: X26 

Sàn giao dịch: UpCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2020

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 17/04/2020. Ngày đại hội chính thức Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Trụ sở Công ty cổ phần 26. Địa chỉ: Đường Hội Xá, tổ 5, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020;

+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;

+ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;

+ Thông qua quỹ tiền lương, thù lao, quỹ thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020;

+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022;

+ Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020;

+ Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

+ Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

VNIndex

1,185.61

-6.33 (-0.53%)

 
VNIndex 1,185.61 -6.33 -0.53%
HNX 235.72 5.21 2.21%
UPCOM 78.55 -0.09 -0.11%