WSB: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức 2015 bằng tiền(10%), tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

 

Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây WSB– UpCPOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/01/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/02/2016

- Lý do và mục đích: GDKHQ tạm ứng cổ tức 2015 bằng tiền, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

a. Tạm ứng cổ tức 2015 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thực hiện: 25/02/2016

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Miền Tây vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 25/02/2016 và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân, Giấy giới thiệu (nếu là tổ chức). Nếu cổ đông yêu cầu chuyển khoản vào tài khoản cá nhân hoặc đơn vị thì gửi về phòng Kế toán Công ty

b. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

-  Tỷ lệ  thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
-  Thời gian thực hiện: Sẽ thông báo sau
-  Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo sau
-  Nội dung họp: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%