VWS: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

VWS: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam 

Mã chứng khoán: VWS 

Sàn giao dịch: UpCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2020

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Từ 08 giờ 30 phút, ngày 24/04/2020

- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Thắng Lợi, 200 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

- Nội dung họp:   

+ Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;

+ Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020;

+ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;

+ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;

+ Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam.

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%