VTX: Ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức (VTX – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 25/04/2015

- Địa điểm thực hiện: 80-82 Bạch Đằng, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

- Nội dung Đại hội:

+ Báo cáo hoạt động quản trị năm 2015, định hướng chiến lược phát triển và hoạt động quản trị giai đoạn 2015-2020 của Hội đồng quản trị.

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Tổng Giám đốc;

+ Báo cáo hoạt động năm 2014 của Ban Kiểm soát;

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và dự kiến năm 2015;

+ Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014 và dự kiến năm 2015;

+ Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;

+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020;

+ Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

VNIndex

946.47

-4.33 (-0.46%)

 
VNIndex 946.47 -4.33 -0.46%
HNX 137.13 -1.9 -1.39%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%