VTV: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng (VTV - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/01/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/01/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 16/03/2016

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty 21B Cát Linh, Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%