VPK: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật (VPK – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2015

- Lý do và mục đích:        Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015   

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện : Dự kiến 08 giờ, ngày 17 tháng 04 năm 2015

- Địa điểm thực hiện : Dự kiến Khách sạn Thắng Lợi, nhà hàng Victory, 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

- Nội dung họp :+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2014, kế hoạch năm 2015;

+ Báo cáo của Kiểm toán viên về báo cáo tài chính năm 2014;

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014;

+ Các tờ trình để Đại hội thông qua;

+ Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung của Đại hội.

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%