VNM: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

CTCP Sữa Việt Nam (VNM- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Ngày tổ chức Đại hội: Ngày 25/04/2014

- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau

- Nội dung họp: 

+ Báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013;

+ Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2013;

+ Báo cáo kết quả giám sát Tổng Giám đốc của HĐQT;

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS);

+ Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

* Báo cáo tài chính đã kiểm toán và báo cáo của BKS về hoạt động năm 2013;

* Phân phối lợi nhuận 2013;

* Kế hoạch kinh doanh 2014, đề xuất phân phối lợi nhuận 2014 và thù lao HĐQT, BKS năm 2014;

* Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2014;

* Phê duyệt việc bổ nhiệm Ông Ng Jui Sia vào HĐQT;

* Chủ tịch HĐQT đồng thời Tổng Giám đốc.

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.

(Nội dung chương trình họp cụ thể sẽ được cập nhật và gửi cho các cổ đông theo quy định của pháp luật)

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.85 0.11 0.18%