VND: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

Công ty cổ phần Chứng khoán VnDirect (VND- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  25/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2015;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2015;
+ Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%