VMD: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

CTCP Y Dược Phẩm VIMEDIMEX (VMD - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  31/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 8h00 ngày 15/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ gửi thư mời và thông báo sau.

- Nội dung họp:

+  Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015;
+  Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016;
+  Thông qua BCTC năm 2015 đã được kiểm toán;
+  Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;
+  Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
+  Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
+  Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
+  Thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016;
+  Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%