VLP: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Công trình Công cộng Vĩnh Long

Mã chứng khoán: VLP 

Sàn giao dịch: UpCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2020

Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 25/06/2020

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Số 86, Đường 3 tháng 2, P1, TP. Vĩnh Long

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020;

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch thực hiện năm 2020;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;

+ Biểu quyết các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

VNIndex

1,008.87

5.79 (0.57%)

 
VNIndex 1,008.87 5.79 0.57%
HNX 148.93 1.23 0.82%
UPCOM 66.9 0.11 0.16%

Lịch sự kiện

02/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021