VLG: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

Công ty cổ phần Vinalines Logistics - Việt Nam (VLG - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/5/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  10/05/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu  – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Ngày 03/06/2016
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Tầng 3 tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà  Nội
- Nội dung họp: Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016; Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2014/

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%