VLC cho phép GTN mua đến 65% vốn

VLC cho phép GTN mua đến 65% vốn

(ĐTCK) Ngày 28/6, Tổng công ty Chăn nuôi - CTCP (Vilico, mã VLC) đã họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2016.

Đại hội đã thông qua phương án chia cổ tức năm tài chính 2015 bằng tiền, tỷ lệ 6,5% vốn điều lệ; đặt kế hoạch kinh doanh năm 2016 với chỉ tiêu doanh thu 550 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế sau trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn là 51 tỷ đồng, chia cổ tức tỷ lệ 6,5%.

Đại hội cũng đã bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát mới, thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ lên 1.262 tỷ đồng bằng cách chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 với giá 10.000 đồng/CP. Đồng thời, cho phép CTCP GTNFoods (mã GTN) được mua đến 65% vốn điều lệ VLC mà không cần chào mua công khai.

Tại đại hội, có 2 vấn đề nổi bật là nhóm cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu khoảng 20% vốn điều lệ VLC giới thiệu bất thành ứng viên vị trí thành viên HĐQT (do không đề cử trong thời gian quy định và tại cuộc họp không được đa số cổ đông bỏ phiếu thông qua) và chất vấn lý do tăng vốn trong khi vẫn có nguồn tiền mặt lớn. Trả lời vấn đề này, đại diện VLC cho biết, đối với các mảng kinh doanh hiện hữu, nhu cầu vốn nếu thực hiện mở rộng đầu tư để tăng tính cạnh tranh trong bối cảnh Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương là rất lớn. VLC không cam kết lợi nhuận đột biến, nhưng hiệu quả kinh doanh sẽ tăng và tăng vững chắc.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,164.21

29.53 (2.54%)

 
VNIndex 1,164.21 29.53 2.54%
HNX 240.27 7.02 2.92%
UPCOM 76.18 0.03 0.03%