VKD: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

CTCP Nước khoáng Khánh Hòa (VKD- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  10/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 10/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến ngày 10/04/2016

- Nội dung lấy ý kiến:

·     Báo cáo của HĐQT tình hình SXKD năm 2015, Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011-2015 và định hướng kế hoạch nhiệm kỳ 2016-2020.
·     Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
·     Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020.
·     Các vấn đề phát sinh.

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%