VIS: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

Công ty Cổ phần Thép Việt ý (VIS - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 24/03/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Thép Việt Ý, khu công nghiệp Phố  Nối A, Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua báo cáo Ban Tổng Giám đốc, báo cáo Hội đồng quản trị và báo cáo Ban Kiểm soát năm 2015;
+ Thông qua báo cáo tài chính đã  được kiểm toán năm 2015, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2015;
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2016;
+ Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tổ thư ký;
+ Bầu lại Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020;
+ Và các vấn đề khác có liên quan. 

VNIndex

919.08

-1.97 (-0.21%)

 
VNIndex 919.08 -1.97 -0.21%
HNX 134.37 0.33 0.25%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%