VIS: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

Công ty Cổ phần Thép Việt ý (VIS - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 24/03/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Thép Việt Ý, khu công nghiệp Phố  Nối A, Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua báo cáo Ban Tổng Giám đốc, báo cáo Hội đồng quản trị và báo cáo Ban Kiểm soát năm 2015;
+ Thông qua báo cáo tài chính đã  được kiểm toán năm 2015, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2015;
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2016;
+ Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tổ thư ký;
+ Bầu lại Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020;
+ Và các vấn đề khác có liên quan. 

VNIndex

1,021.49

1.69 (0.17%)

 
VNIndex 1,021.49 1.69 0.17%
HNX 152.48 0.5 0.33%
UPCOM 69.02 0.42 0.61%

Lịch sự kiện

07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021