Vinaconex vượt 1.000 tỷ đồng lợi nhuận

Vinaconex vượt 1.000 tỷ đồng lợi nhuận

(ĐTCK) Năm 2017, Tổng công ty Vinaconex và các đơn vị thành viên đã hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh và đạt mức tăng trưởng cao so với năm 2016.

Tổng doanh thu (công ty mẹ, công ty thành viên và công ty liên kết) năm 2017 đạt hơn 16.700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.000 tỷ đồng. Riêng công ty mẹ có tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế ước đạt 4.481 tỷ đồng và 1.057 tỷ đồng; bằng 130,4% và 288,5% so với năm 2016.

Vinaconex đã ra mắt và đưa vào hoạt động trong năm 2017 hai đơn vị nòng cốt trong lĩnh vực xây lắp và kinh doanh bất động sản là Công ty Vinaconex CM và Công ty Vinaconex Invest, giúp Tổng công ty tập trung nguồn lực phát triển theo định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, tạo ưu thế cạnh tranh trên thị trường.

Các đơn vị thành viên do Tổng công ty nắm cổ phần chi phối đa số hoạt động hiệu quả hơn năm 2016, hoàn thành kế hoạch ở tất cả các chỉ tiêu là: Vinaconex2, VIMECO, VIWACO, NEDI 2, VINACONEX Dung Quất; hoàn thành kế hoạch lợi nhuận và cổ tức là VIWASUPCO, VINAHUD. Đặc biệt nổi bật là Vinaconex2 và VIMECO đạt doanh thu trên 2.000 tỷ đồng.

Kế hoạch năm 2018, tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế (bao gồm công mẹ, các công ty thành viên, công ty liên kết) là hơn 19.440 tỷ đồng và hơn 1.335 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

944.42

0.73 (0.08%)

 
VNIndex 944.42 0.73 0.08%
HNX 140.33 -0.56 -0.4%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%