VFR: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu

Mã chứng khoán: VFR 

Sàn giao dịch: UpCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2020

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện:Dự kiến ngày 29/06/2020.  

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.

VNIndex

1,166.78

2.57 (0.22%)

 
VNIndex 1,166.78 2.57 0.22%
HNX 240.12 -0.16 -0.07%
UPCOM 77.6 0.13 0.17%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông