VES: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mêca Vneco

Mã chứng khoán: VES 

Sàn giao dịch: UpCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2020

Lý do và mục đích : Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

Thời gian thực hiện: Dự kiến 24/04/2020

Địa điểm thực hiện: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thông báo mời họp.

Nội dụng họp:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019.

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019.

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

- Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020.

- Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

- Miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát và bổ nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

VNIndex

920.15

1.07 (0.12%)

 
VNIndex 920.15 1.07 0.12%
HNX 135.08 0.71 0.53%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%