VE3: Ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty cổ phần Xây dựng Điện VNECO 3 (VE3 – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện : Hội trường Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO3, Khối 3, phường Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2015;

+ Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 của Công ty;

+ Báo cáo công tác giám sát, kiểm tra của Ban Kiểm soát Công ty năm 2014;

+ Thông qua các nội dung liên quan đến thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%