VE2: Ngày GDKHQ Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

(ĐTCK)

CTCP Xây dựng điện VNECO 2 (VE2- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 3 đầu tháng 4 năm 2014

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO2

- Nội dung đại hội:

+ Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán và tình hình chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

+ Thông qua chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 và dự kiến thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014

+ Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014

+ Các nội dung khác

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%