VDS: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013


CTCP chứng khoán Rồng việt (VDS- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: 15/04/2014

- Địa điểm tổ chức: Sẽ được thông báo sau

- Nội dung tổ chức đại hội:

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Tin bài liên quan

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%