VDB111060: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2019

VDB111060: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2019


Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Phát triển Việt Nam

- Mã chứng khoán: VDB111060

- Loại chứng khoán: Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/11/2019

-  Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2019

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 11.500 đồng

- Ngày thanh toán: 11/11/2019

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%