VDB111018: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2020

VDB111018: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2020


Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Phát triển Việt Nam

- Mã chứng khoán: VDB111018

- Loại chứng khoán: TPCPBL

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/02/2020

- Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2020

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 11.500 đồng

- Ngày thanh toán: 11/02/2020

VNIndex

940.52

1.49 (0.16%)

 
VNIndex 940.52 1.49 0.16%
HNX 140.93 0.95 0.67%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%