VCCI có thể đầu tư vào doanh nghiệp

VCCI có thể đầu tư vào doanh nghiệp

Theo cơ chế quản lý tài chính đối với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đang được Bộ Tài chính xây dựng, VCCI được sử dụng vốn, tài sản thuộc quyền quản lý, gồm vốn nhà nước, vốn huy động và vốn của VCCI để đầu tư vào các doanh nghiệp trực thuộc, doanh nghiệp khác hoặc đơn vị bên ngoài.

Cụ thể, VCCI làm chủ sở hữu phần vốn đầu tư vào doanh nghiệp trực thuộc, thực hiện quyền của chủ sở hữu và theo dõi, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính, kết quả hoạt động của doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Khi sử dụng vốn và tài sản để đầu tư ra bên ngoài, VCCI phải đảm bảo nguyên tắc có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, tăng thu nhập và không làm ảnh hưởng mục tiêu hoạt động và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; tổng mức đầu tư ra bên ngoài, gồm cả đầu tư ngắn hạn và dài hạn (bằng hình thức góp vốn liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, mua cổ phần, cổ phiếu hoặc các hình thức đầu tư khác), không được vượt quá mức vốn chủ sở hữu.

Riêng đối với hoạt động đầu tư góp vốn vào các lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, VCCI chỉ được thực hiện khi được chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Tin bài liên quan

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%