VC7: Ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014


CTCP Xây dựng Số 7 ( VC7 – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/02/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 28/03/2014

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Vimeco, địa chỉ: Lô E9, đường Phạm Hùng – Trung Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2013;

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013;

+ Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2014;

+ Phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2013;

+ Kết quả phân phối thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013 và phương án phân phối thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014;

+ Các vấn đề có liên quan khác.

VNIndex

946.47

-4.33 (-0.46%)

 
VNIndex 946.47 -4.33 -0.46%
HNX 136.7 -0.43 -0.31%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%