VC7: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Công ty Cổ phần Xây dựng Số 7 (VC7 – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 6/2/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/02/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 27/03/2015 (ngày chính thức ghi trong Thư mời)

- Địa điểm thực hiện:Tầng 3, tòa nhà Vinaconxe 7, số nhà 61, tổ 14, đường K2, phường  Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014;

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014;

+ Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015;

+ Phương án phân chia lợi nhuận năm 2014;

+ Kết quả phân phối thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014 và phương án phân phối thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015;

+ Các vấn đề có liên quan khác.

VNIndex

946.47

-4.33 (-0.46%)

 
VNIndex 946.47 -4.33 -0.46%
HNX 137.13 -1.9 -1.39%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%