VC3: Ngày GDKHQ Trả cổ phiếu thưởng (2:3)

 

CTCP Xây dựng Số 3 (VC3 – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 3/11/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/11/2015

-  Lý do và mục đích: Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tỷ lệ thực hiện: 2:3 (người sở hữu 2 cổ phiếu được nhận 3 cổ phiếu mới)

Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): số cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông B sở hữu 1.245 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông B được nhận là (1.243 x 3/2) = 1.867,5 cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông B được nhận là 1.867 cổ phiếu. Trong trường hợp này 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Công ty cổ phần Xây dựng số 3 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%